Ką nuspręs savivaldybė ir VDI?

Klaipėdos lopšelio – darželio ,,Putinėlis“ įvykiai įgauna pagreitį. Susidūrusi su neteisybe ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, auklėtojos padėjėja kreipėsi į Lietuvos profesinių sąjungų Aljansą (LPSA). Dėl neteisėto atleidimo iš darželio DGK sprendimu auklėtojos padėjėja jau grąžinta į darbą, jai išmokėta priverstinių pravaikštų kompensacija. Bet viskas tuo nesibaigė, į  profsąjungą kreipėsi dar 7 šio lopšelio – darželio darbuotojos. Jos skundėsi ypatingai bloga atmosfera įstaigoje, patiriama neteisybe bei mobingu darbuotojų atžvilgiu.

Profesinė sąjunga kreipėsi į Klaipėdos savivaldybę, nurodydama visus įstaigos vadovės pažeidimus. Deja, savivaldybė nieko blogo tuose pažeidimuose nepastebėjo. Savivaldybės mero rašte teigiama, kad lopšelio – darželio vadovė 2018 – 2019 m. užduočių atlikimas įvertintas labai gerai. Numatytos užduotys buvo įvykdytos ir viršytos. Tokiam vertinimui pritarė ir įstaigos taryba.

Savivaldybė nemato problemų tame, kad darbuotoja buvo atleista neteisėtai ir įstaiga patyrė žalą. Pavėluoti atostoginiai, priverstinės atostogos, darbas prastovos metu, tiesioginis vadovės kišimasis į Darbo tarybos rinkimus, rūpinimasis tik kai kurių darbuotojų kompetencijos kėlimu, mobingas darbuotojų atžvilgiu, BDAR pažeidimai ir dar daug kitų pažeidimų kažkodėl susirūpinimo nekelia.

Sausio 18 d. Klaipėdos savivaldybės mero pavaduotojas, LPSA su savo narėmis ir Švietimo skyriaus atstovai aptarė susiklosčiusią situaciją. Nuliūdino tai, kad mero pavaduotojas gerai nesusipažinęs su esama situacija darželyje ir dažnai kartojo, kad jie nežinojo, kad lopšelio – darželio darbuotojos yra profsąjungos narės. Bet džiugina išreikštas noras bendradarbiauti ir rasti palankius bei teisingus sprendimus darbuotojams.

Klaipėdos savivaldybės Švietimo skyriaus vedėja darželio mikroklimato suprastėjimą ir Darbo tarybos nesusipratimus ,,nurašė“ būsimai reorganizacijai. Ji pažadėjo išnagrinėti visus pažeidimus ir pripažinusi, kad direktorė neturinti didelės patirties, pažadėjo jai padėti. ,,Matome, kad šiame lopšelyje darželyje dar bus ką veikti. Įstaiga turi tobulėti ir įtampa pranykti. Svarbiausia yra vaikai“ – pabrėžė Švietimo skyriaus vedėja. Profsąjunga džiaugiasi tokiu požiūriu ir viliasi, kad toks požiūris užkrės ir kitus.

Todėl pabrėžiame, kad narystė profesinėje sąjungoje yra jautrūs asmeniniai duomenys ir apie narystę joje darbuotojas neprivalo informuoti savo darbdavio. Profsąjungos nariais gali būti darbinį teisnumą ir veiksnumą turintys individualūs nariai ir fiziniai asmenys.

Profesinė sąjunga – nėra paslauga, kurią galima ,,nupirkti“ už nario mokestį, o priemonė kartu pasiekti tam tikrus tikslus. Šiuo atveju kartu  su profsąjungos narėmis Aljansas ieško teisingumo darbuotojų atžvilgiu. Taip aiškinasi kas per situacija įstaigoje, kurioje rasta daug pažeidimų. Profsąjungos tikslas yra darbuotojoms ir darbdaviui surasti kompromisą ir skaidrinti valstybinių institucijų veiklą.

LPSA primena, kad visi darbuotojo susitarimai su darbdaviu turi būti sudaryti raštu. Žodiniai susitarimai neturi jokios juridinės galios. Į darbo laiką turi būti įskaitomas  pasiruošimas darbui bei susitvarkymas po jo. Jokių patalpų tvarkymo, už kurį nemokama, ne darbo metu negali būti. Darbdavys negali riboti darbuotojo teisės į atostogas ir į pietų pertrauką. Atvirkščiai, jis turi priminti, bet neversti tuo pasinaudoti. Darbuotojas turi teisę susipažinti su savo darbo laiko apskaita, už kurią atsakingas darbdavys ir reikalauti susipažinti su darbo laiko apskaitos žiniaraščio išrašais. Jokiu būdu nereikia rašyti prašymo išeiti iš darbo savo noru, jei to darbuotojas nenori.

Lietuvos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija gavo profsąjungos skundą su prašymu raštu informuoti Aljansą apie lopšelio-darželio „Putinėlis“ mikroklimato tyrimą ir jo vertinimo rezultatus. Ministerija pavedė savivaldybei įvertinti direktorės kompetencijas bei patvirtinti ar paneigti rašte išdėstytus teiginius, susijusius su galimais Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų pažeidimais.

Lietuvos profesinių sąjungų Aljansas dar vis nekantriai laukia atsakymo iš Valstybinės darbo inspekcijos.

Bus daugiau…

Dalinkitės:
Facebook
El. paštu

Skaitykite kitas naujienas