Paslaugos​

Lietuvos profesinių sąjungų Aljansas – profesinė sąjunga, atstovaujanti ir ginanti darbuotojų profesines, darbo, ekonomines,socialines teises bei interesus. Tai profsąjunginis susivienijimas, kurio kolektyviniais nariais yra įmonėse, įstaigose, organizacijose veikiančios profsąjunginės organizacijos. Profsąjungos nariais gali būti darbinį teisnumą ir veiksnumą turintys individualūs nariai ir fiziniai asmenys. Organizacija laikosi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymo, Tarptautinės darbo organizacijos konvencijų, ES direktyvų kitų Lietuvos Respublikos bei tarptautinių teisės normų bei šių įstatų.

 1. ✅Atstovauja kolektyvinių ir individualių narių – darbuotojų garbės ir orumo, profesinius, ekonominius bei socialinius interesus.
 2. ✅Gina, teikia teisinę pagalbą, atstovauja individualių ir kolektyvinių darbo ginčų nagrinėjime.
 3. ✅Atstovauja teismuose, nagrinėjant administracinės teisės pažeidimo bylas.
 4. ✅Pasirašo Šakines, teritorines ir kitas kolektyvines sutartis.
 5. ✅Organizuoja Profsąjungos narių mokymą, profesinį perkvalifikavimą.
 6. ✅Priima sprendimus trišalės ir dvišalės partnerystės principu keleivių ir krovinių pervežimo šakos lygyje, LR Trišalėje taryboje, VSDFV trišalėje taryboje, LR ir teritorinėse darbo biržose, LR darbuotojų saugos ir sveikatos ir kitose nuolatinėse Trišalės tarybos komisijose ir komitetuose. Dalyvauja įstatymų ir kitų teisės aktų, koncepcijų, projektų rengimo darbo grupėse.
 7. ✅Organizuoja Trišales mokslines praktines konferencijas aktualiais (darbo profesiniais, socialiniais, ekonominiais) klausimais.
 8. ✅Dalyvauja ir organizuoja socialinės partnerystės, kvalifikacijos kėlimo, konfliktų sprendimo ir kitose iš ES lėšų finansuojamuose projektuose.
 9. ✅Vykdo Darbuotojų saugos ir sveikatos priežiūros ir kontrolę. Esant reikalui, organizuoja protesto akcijas, piketus, eitynes ir jiems vadovauja.
 10. ✅Bendradarbiauja su sveikatos priežiūros įstaigomis.
 11. ✅Atlieka darbuotojų bendrų gyvenimo sąlygų, pragyvenimo tyrimą.
 12. ✅Remia tokias iniciatyvas, kaip ekonomikos gerinimas, kultūros vystymas, švietimo, mokslo ir technikos pažangos iniciatyvų rėmimas.
 13. ✅Organizuoja materialinę ir kitokią pagalbą.
 14. ✅Kuria tikslinius fondus (labdaros, pagalbos bendradarbiams, streikų ir kt.).
 15. ✅Puoselėja demokratiją, socialinę partnerystę, stiprina solidarumą. Ugdo aktyvią poziciją Lietuvos Respublikos vystymosi labui.
 16. ✅Telkia pastangas siekiant socialinių partnerių interesų pusiausvyros, ginant darbuotojų interesus. Skatina tarpusavio pagalbą.
 17. ✅Organizuoja darbuotojų darbo teisių, profesijos, darbo užmokesčio, darbuotojų saugos ir sveikatos, higienos, darbo aplinkos, socialinių, buitinių sąlygų apsaugą.
 18. ✅Kovoja su nedarbu, organizuoja pagalbą bedarbiams.
 19. ✅Rūpinasi darbuotojų profesinės kvalifikacijos kėlimu.
 20. ✅Rūpinasi darbuotojų bei jų šeimų sveikatos, materialinių, socialinių ir kultūrinių interesų apsauga.
 21. ✅Rūpinasi šeimos stiprinimu ir šeimyninio gyvenimo, kultūros ir švietimo apsauga.
 22. ✅Veikia gamtos apsaugos srityje.
 23. ✅Atstovauja darbuotojus derybose su darbdaviais, valstybinės valdžios ir valdymo organais bei kitomis organizacijomis.
 24. ✅Bendradarbiauja su valstybinės valdymo organais, savivaldybėmis, dalyvauja jiems priimant sprendimus darbo socialiniais-ekonominiais klausimais.